Gazette Drouot logo print

Auction 22 May 2024 ASIAN PAINTERS: MODERN VIETNAMESE ART - Neuilly-sur-Seine

Bid on the lot list Aguttes : 22 May 2024 - <p><strong>PEINTRES D’ASIE</strong></p><p>ART MODERNE VIETNAMIEN</p><p>HỌA SĨ CHÂU Á • NGHỆ THUẬT HIỆN ĐẠI VIỆT NAM</p><p>亞洲繪畫·越南现代艺术</p><p><br></p><p>Aguttes Neuilly</p><p>164 bis, av. Charles-de-Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine</p><p>Mercredi 22 mai 2024, 14h30</p><p><br></p><p><u>Exposition publique :</u></p><p>Du lundi 13 au vendredi 17 mai : sur rendez-vous le matin</p><p>et accès libre : 14h - 17h30</p><p>Mardi 21 mai : 10h - 13h et 14h - 17h30</p><p>Prise de rendez-vous conseillée pour une visite par l’expert</p><p><br></p><p>Bán đấu giá</p><p>Aguttes Neuilly</p><p>Ngày 22 tháng 5 năm 2024, 14h30</p><p><br></p><p>Triển lãm công cộng</p><p>Từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 5: tham quan theo lịch hẹn vào buổi sáng</p><p>và tham quan tự do từ 14h đến 17h30</p><p>Ngày 21 tháng 5 từ 10h đến 13h và từ 14h đến 17h30</p><p>Khuyến khích đặt hẹn trước để được chuyên gia hướng dẫn tham quan</p><p><br></p><p>Auction</p><p>Wednesday 22 May 2024, 2.30pm</p><p><br></p><p><u>Public exhibition :</u></p><p>From May 13th to 17th by appointment in the morning</p><p>and without appointment from 14h to 17h30</p><p>From May 21st from 10am to 1pm and from 2pm to 5:30pm</p><p>Appointment recommended for a visit by the expert</p><p><br></p><p>拍卖会</p><p>奥古特 奈伊拍卖厅</p><p>2024年5月22日 •14:30</p><p><br></p><p>公开预展</p><p>5 月 13 日至 17 日上午预约观展,下午 2 时至 5 时 30 分无需预约。</p><p>5 月 21 日上午 10 时至下午 1 时,下午 2 时至 5 时 30 分</p><p>建议预约专家观展 以获得更佳观展体验。</p><p><br></p><p><u>Expert</u></p><p>Chuyên gia</p><p>拍卖鉴定专家</p><p>Charlotte Aguttes-Reynier</p><p>+33 (0)1 41 92 06 49</p><p><a href="mailto:reynier@aguttes.com" rel="noopener noreferrer">reynier@aguttes.com</a></p><p><br></p><p><u>Responsable de la vente</u></p><p>Chủ trì phiên đấu giá</p><p>拍卖主管</p><p>Éléonore Asseline</p><p>+33 (0)1 47 45 93 03</p><p><a href="mailto:asseline@aguttes.com" rel="noopener noreferrer">asseline@aguttes.com</a></p><p><br></p><p><u>Asian Customer Success / Administration des ventes / Délivrances et expéditions</u></p><p>Dịch vụ VIP dành cho khách hàng châu Á</p><p>Quản trị bán đấu giá, giao hàng</p><p>亚洲客户成功-拍卖行政执行</p><p>Jia You de Saint-Albin 由甲</p><p>+33 (0)1 41 92 06 43</p><p><a href="mailto:saintalbin@aguttes.com" rel="noopener noreferrer">saintalbin@aguttes.com</a></p><p><br></p> Neuilly-sur-Seine - Neuilly-sur-Seine

ASIAN PAINTERS: MODERN VIETNAMESE ART

Wednesday 22 May 2024 - 14:30 (CEST) - Live
164 bis, avenue Charles-de-Gaulle - 92200 Neuilly-sur-Seine
Aguttes
ASIAN PAINTERS: MODERN VIETNAMESE ART
52 results
result : Not available